MANSTAD KABEL-TV SA       mk-tv_logo

Hjem

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter.

Nedlastbare vedtekter i PDF format.

§ 1.  SELSKAPSFORM

Manstad Kabel-TV SA er et samvirkeforetak med varierende antall medlemmer, vekslende kapital og begrenset ansvar.

§ 2.  FORRETNINGSSTED

Forretningskontoret er i Fredrikstad kommune.

§ 3.  VIRKSOMHET

Samvirkeforetakets virksomhet er å ivareta medlemmenes interesser i å eie, drive og bruke kabelnettanlegg som overfører kringkastningssendinger, informasjon, data o.l.

§ 4.  ANDELER

For å være medlem i Manstad Kabel-TV SA kre­ves følgende:

-        Medlemmet må bo i, eller eie bolig i samvirkeforetakets virkeområde.

-        Boligselskaper, borettslag o.l. kan også være medlem under forutsetning av at disse ligger i virkeområdet og at de tegner like mange andeler som de eier.

-        Det betales ikke andelsinnskudd.

§ 5.  ÅRSAVGIFT

Medlemmene betaler en årsavgft som skal dekke kostader til formidling av kringkasting, informasjon og datasignaler, samt vedlikeholdsavgift til opratørselskapet.
Eventuelt overskudd vil bli tilbakeført til foretaket.

§ 6.  OVERDRAGELSE AV ANDELER.

Overdragelse av andeler skal innrapporteres til styret.

§ 7.  SAMVIRKEFORETAKETS BESLUTTENDE ORGANER.

Samvirkeforetakets besluttende organer er:

  1. Årsmøtet.
  2. Styret.

§ 8.  ÅRSMØTE

Den øverste myndighet i samvirkeforetaket er årsmøtet. Årsmøtet avholdes hvert år innen 5 måneder etter regnskapsårets avslutning. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig. Likeså skal ekstraordinært årsmøte avholdes når revisor eller minst en tredjedel av medlemmene skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

§ 9.  INNKALLING AV ÅRSMØTE

Årsmøte innkalles av styret ved kunngjøring minst 4 uker i forveien

Ekstraordinæt årsmøte kan likevel innkalles med kortere frist, som dog skal være minst en uke

§ 10.          SAKER SOM ØNSKES BEHANDLET

Saker som ønskes behandlet på årsmøte, skal være styret i hende minst 3 uker før årsmøte.

§ 11.          SAKSLISTER.

Styret setter opp saksliste og kunngjør denne for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet.

§ 12.          AVHOLDELSE AV ÅRSMØTE.

Årsmøte konstitueres ved at det velges:

-        dirigent

-        sekretær (referent)

-        2 personer til å undertegne protokoll, og at dagsorden og innkalling godkjennes.

Årsmøtet ledes av dirigenten og skal som faste poster behandle:

-        styrets årsberetning

-        rev. årsregnskap med revisors beretning

-        innkomne forslag

-        fastsettelse av årsavgift, budsjett

-        valg av styre.

-        disp. av nødvendige midler til div ut­bygg./utgifter. Begrenset til samvirkeforetakets driftsmidler.

Det kan ikke stemmes over saker som ikke står opp­ført på sakslisten som er kunngjort i henhold til § 9

§ 13.          VALG

Valgkomitèens leder skal på årsmøtet fremlegge forslag til kandidater for følgende verv:

-        Leder for 1 år, som velges ved særskilt  valg.

-        Kasserer som velges for 2 år

-        Sekretær som velges for 2 år.

-        1 varamedlem som velges for 2 år.

-        Medlemmer til andre komitèer og verv,
velges etter behov av årsmøtet.

Styrets leder skal på årsmøte frem legge forslag til valgkomitè bestående av 3 medlemmer, som alle velges for 2 år, samt 2 revisorer som velges for 2 år.
Hvis valgkomiteèn finner det nødvendig for å få kontinutet i styret, kan tidsrammen for vervet reduseres i 1. år.

Dersom et styremedlem flytter ut av MKTV’s område og ønsker å trekke seg fra vervet overtas vervet av varamedlem frem til neste valg, evt. videreføres av det resterende styret i samarbeid.

Det utarbeides forslag til nytt styremedlem av valgkomité før neste årsmøte.

§ 14.          STEMMEGIVNING.

Alle saker avgjøres ved simpelt flertall, med mindre annet er uttrykkelig nevnt i disse vedtekter.

Ved stemmelikhet på årsmøte er dirigentens stemme utslagsgivende. På styremøter er leders stemme utslagsgivende.

Dersom det foreligger mer enn ett navneforslag ved valg, skal valget foregå skriftlig, hvis en av medlemmene forlanger dette.

§ 15.          STYRET

Styret skal bestå av minimum 3, maksimum 5 medlemmer samt inntil 5 varamedlemmer.

Foretaket har leder, men denne er ikke daglig leder.
I tiden mellom årsmøtene ledes samvirkeforetaket av styret. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 sty­remedlemmer er til stede. Styret kan gi prokura.

§ 16.          REGNSKAP.

Regnskapet skal følge kalenderåret.

§ 17.          INNLØSING AV ANDELER.

Dersom medlem flytter ut av samvirkeforetakets virkeområde, skal han gi melding om det til styret

§ 18.          VEDTEKSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer skal forelegges styret som innstiller til årsmøtet. Forslag til ved­tektsendringer skal være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Endringer i vedtekter kan bare foretas av årsmøtet og krever minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

§ 19.          FORHOLD TIL OPERATØRFIRMAET

Utbygging, drift og vedlikehold av antenne anlegget er avhengig av et nært samarbeid med operatørfirmaet og vilkårene er regulert i egen avtale.

Representant fra operatørfirmaet skal møte på årsmøter og ha talerett, men ikke stemmerett. Fir­maets representant kan dog vises ut ved behandling av spesielle saker som vedrører forhold mellom operatør­firmaet og samvirkeforetaket.

§ 20.          OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av samvirkeforetaket kan kun fattes av to (2) på hverandre påfølgende årsmøter med minst 4 ukers mellomrom. Det ene av disse møter skal være den ordinære årsmøtet hvortil medlemmene er innkalt på vanlig måte.

For at oppløsning skal kunne vedtas, kreves det at minst 4/5 av de fremmøtte medlemmene stemmer for oppløsning.

Fullmaktsstemmer godtas ikke.

Forslag til oppløsning av samvirkeforetaket kan bare frem­mes av styret når 10 % av medlemmene krever det.

Gjenværende midler fordeles i henhold til innskutte midler det sisteåret.